Miejsce ostatniego spoczynku człowieka, gdzie składa się doczesne szczątki zmarłych zawsze było otoczone szacunkiem i czcią jako miejsce poświęcone. Od czasów średniowiecznych, aż do końca XVIII wieku w Europie Środkowej grzebano zwłoki zmarłych w podziemiach kościołów lub na przylegających do nich cmentarzach. Organizowanie tych cmentarzy w środku wsi, pozostających w administracji proboszczów było wynikiem troski o dusze zmarłych, które od żywych potrzebowały ciągłej pomocy w formie modlitwy.

W miarę powiększania się liczby ludności coraz częściej zakładano cmentarze poza obrębem osad ludzkich. Wpływ na to miały także warunki sanitarne. Na terenie Galicji, wkrótce po zajęciu tych ziem przez Austrię, sprawę pochówków regulował dekret cesarski z 23 sierpnia 1784 roku. Na jego podstawie wszystkie groby i cmentarze kościelne znajdujące się w obrębie osady miały być zamknięte, a ich miejsce obrane w stosownej odległości. Cmentarze te należało planować w miejscu, które nie było zagrożone zalaniem wodą, a odległość od najbliższego budynku określono na co najmniej pięć sążni.

Wtedy to nakazano przenieść dotychczasowy cmentarz przykościelny w Podstolicach na nowe miejsce oddalone od siedzib ludzkich. “Nowy” cmentarz parafialny do dziś znajduje się na wzniesieniu położonym przy drodze do Ochojna w odległości ok. 300 m od kościoła. Cmentarz przykościelny w Podstolicach służył całej parafii przeszło pięć stuleci. Pozostał na nim do dnia dzisiejszego jeden grobowiec z tamtego okresu z wyraźnym jeszcze napisem: Ten głaz nakrywa zwłoki śp. Franciszka Żelechowskiego i żony jego.

W drugiej połowie XIX wieku nastąpił tylko jeden fakt pogrzebania zmarłego na tym cmentarzu. Gdy w styczniu 1890 roku zmarł nagle ówczesny proboszcz Ks. Antoni Blacha, miejscowi parafianie mimo zakazu władz wystarali się w Urzędzie Powiatowym w Wieliczce (grożąc nawet buntem), aby ten młody i lubiany przez wszystkich kapłan spoczął przy kościele obok prezbiterium.

Cmentarz parafialny o wymiarach 95 m x 75 m do lat osiemdziesiątych XX wieku ogrodzony był jedynie drzewami i krzewami.

Mimo to jednak, jak świadczą dokumenty wizytacji dziekańskich z końca ubiegłego stulecia, był zadbany. Znajdowało się na nim osobne miejsce do grzebania dzieci bez chrztu i samobójców.

Do chwili obecnej na tymże cmentarzu zachowało się kilka XIX wiecznych pomników. W okresie powojennym przeprowadzono tam kilka prac budowlanych, które projektował i nadzorował inż. Jan Burda urodzony w Rzeszotarach. Wybudowano wtedy monumentalny krzyż betonowy, dom przedpogrzebowy oraz bramę wejściową. Dopiero w 1983 roku w stylu tej bramy wykonano część ogrodzenia wokół cmentarza, natomiast w 1991 roku podjęto starania o poszerzenie cmentarza parafialnego zakupując sąsiednią działkę o powierzchni 35 a. W roku 1999 zakończono budowę ogrodzenia cmentarza dzięki ofiarności mieszkańców parafii.

Na terenie parafii znajduje się jeszcze trzeci, niewielki cmentarzyk tzw. “choleryczny”, umieszczony wśród pól na pograniczu Podstolic i Ochojna. Grzebano na nim zmarłych w czasie kilkakrotnie szalejącej epidemii cholery (w pierwszej połowie XIX wieku) w rejonie podkrakowskim. Okolony kilkoma drzewami z widocznym z dala dużym krzyżem, wkomponowany w krajobraz, przypomina o ludzkiej tragedii przodków.

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. DUCHA ŚW  W PODSTOLICACH

 • 1
 1. Cmentarz jest własnością parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha św. w Podstolicach. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.
 3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. Ducha św. w Podstolicach.
 • 2
 1. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.
 2. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka. Wszelkie zmiany wymagają wcześniejszej zgody administratora.
 • 3
 1. Za pochówek na cmentarzu pobierane są ofiary tzw. pokładne. Wszystkie ofiary są przeznaczone na utrzymanie cmentarza.
 2. Ofiary za miejsce pod groby ziemne wnosi się na okres 20 lat a pod murowane na 40 lat.
 3. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.
 4. Przedłużenie umowy na kolejne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary po okazaniu stosownego dokumentu. Nie wniesienie ofiary przeznaczonej na utrzymanie cmentarza skutkuje likwidacją grobu.
 • 4
 1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie, pielęgnacja zieleni, usuwanie wiency powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza – Panem Kościelnym.
 2. Zarządca cmentarza za wyżej wymienione prace pobiera opłaty według aktualnie obowiązującego cennika.
 3. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.
 4. Wszyscy wykonawcy maja prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
 5. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.
 6. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu poza teren cmentarza, a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.
 • 5
 1. Bramy wjazdowe są otwarte w dni robocze po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.
 2. Dla nawiedzających cmentarz furtki otwarte są całą dobę.
 1. Na terenie cmentarza zabrania się:

* Poruszania się jednośladami.
* Samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów.
* Ustawiania ławek i ogrodzeń.
* Palenia papierosów i spożywanie alkoholu.
* Wprowadzania zwierząt.
* Wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych (pozostawienie śmieci obok kontenera lub grobu skutkuje karą opłaty za wywóz 1 kontenera)

 1. 2. Na ternie cmentarza i terenach przyległych zabrania się działalności zarobkowej i handlowej bez zgody administratora cmentarza.
 2. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody zarządcy cmentarza i telefonicznej informacji do administratora(tel.780166933).
 3. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 5. Administrator Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.
 6. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 7. CMENTARZ JEST OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM
 • 7
 1. Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczynę sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora  cmentarza.
 2. Prawo do grobu nie oznacza prawa własności, a tym samym nie można go sprzedać osobom trzecim
 • 8
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

 Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczpospolitą z dnia 28 lipca 1993 r.
 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.
*  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
*  Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

Administrator cmentarza
Podstolice, 01.09.2020

Skorzystaj z wyszukiwarki osób pochowanych

Baza danych liczy ponad 600 cmentarzy w Polsce